نه اينکه چون خويش نصرتم خواسته باشم شعري از او بخوانم. خواستم اداي ديني کرده باشم به شاعري که شعرش بازتاب رنج انسان است. شاعري که بي ريا و صميمي زيست. جمع اضدادي که زندگيش را سرود و سروده هايش را زندگي کرد

گيسو شاکري

سپیده دم

حوصله راه

سنگفرش

 خزانی