اشعار و دستنوشته هاي نصرت رحماني

زمزمه ای در محراب " از کتاب ميعاد در لجن "

بلوف              از کتاب ميعاد در لجن 

       چاقو                از کتاب حريق باد

 جاده جهنم       از کتاب ترمه

کفر                  از کتاب ترمه

ميعاد در لجن           از کتاب ميعاد در لجن

پرسه هاي شبانگاهي  از کتاب حريق باد

پياله دور دگر زد      از کتاب پياله دور دگر زد

شب درد               از کتاب ميعاد در لجن

شعر ناتمام            از کتاب ميعاد در لجن

سماع خيزابها         از کتاب حريق باد

 گفت و شنودي با نصرت رحماني

 

برای شعر بیشتر کلیک کنید

تاول ( 1 )        از کتاب حريق باد

تاول ( 2 )               "    "   "

تاول ( 3 )               "    "   "

تاول ( 4 )              "    "    "

تاول ( 5 )              "    "    "

تاول ( 6 )              "    "    "

تاول ( 7 )              "    "    "

تولد

تازه چه دارم؟     دستنوشته اي از نصرت رحماني

دو يادداشت براي گيسو شاکري