گوش کنید

تنظیم کننده

آهنگ

شاعر

نام

محمد شمس

نی داود

ملک الشعرا بهار

1- عمر حقیقت

Listen

محمد شمس

امیرجاهد

امیرجاهد

2- امان از این دل

Listen

محمد شمس

عارف قزوینی

عارف قزوینی

3- گریه کن

Listen

محمد شمس

امیرجاهد

امیرجاهد

4- شعله و پروانه

Listen

محمد شمس

نی داود

ملک الشعرا بهار

5- مرغ سحر

Listen

محمد شمس

درویش خان

ملک الشعرا بهار

6- ز من نگارم

برای تهیه سی دی و فایلهای MP3  اینجا کلیک کنید
و یا با ای میل gissoo_shakeri@yahoo.com تماس بگیرید